רשומות

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א שו''ת גם אני אודך - א קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק   תפילין סימן יד - כתיבת תפילין על עור נבילות וטריפות שאלה:    האם יש חומרא לכתוב תפילין על עור מבהמה טהורה שחוטה, ולא מנבילות וטריפות, או שאין שום ענין להחמיר בזה. תשובה:    לדינא פשוט דכותבין על עור בהמה חיה ועוף הטהורים אפילו מנבילות וטריפות שלהן, כבשו"ע  (או"ח סימן לב) , עפ"י המבואר בתוס'  (שבת קח. ד"ה איזה)  דמה דכתיב  (שמות יג, ט)  למען תהיה תורת ה' בפיך ודרשינן מין המותר בפיך, לאו דוקא, אלא ה"ה ממין המותר בפיך, ולכן מטהורים מותר אפילו מנבילות וטריפות שלהן. ובשו"ת שבט הלוי  (ח"א סימן רה בהגות לסי' לב)  ציין שכן מבואר בירושלמי  (פ"ק דמגילה
מסכת תפילין  א ין כותבין תפילין לא על עורות בהמה טמאה ולא על עורות חיה טמאה אבל כותבין על עורות נבלות וטרפות ואין חוששין שמא עורות לבובין הן: נקבו במקום הכתב פסולים במקום הריוח כשרים עשאן ווין זיינין זיינין ווין פשוטים כפופים כפופים פשוטים פתוחים סתומים סתומים פתוחים או ששנה אותיותיהן או שכתבן עברית או שעשאן כמין קמיע הרי אלו פסולים: נשים ועבדים וקטנים פטורין מן התפילין כל קטן שהוא יודע לשמור את תפיליו חייב בתפילין מעשה בטבי עבדו של רבי גמליאל שהיה מניח תפילין מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין אשתו של יונה היתה עולה לירושלם: נושאי המטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן (או) [את] שלפני המטה (או) [את] שלאחר המטה כל שלצורך המטה פטורין ושאין צורך המטה בהם חייבין עמדו להספד המספידין פטורים והרואים את הפנים חייבין: האומר בא על פני שהוא כתב או נתן עליו ספר נתן עליו תפילין ה״ז לא ישמע לו: (ש)התפילין מקבלת טומאה מזה ושונה ומטביל רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הוא להתירה נפלה לתוך המים ושהתה כדי שתמחק צריכה בדיקה: רצועות תפילין לוקחין מכל מקום רשב״ג אומר כל עור שנעשה בו מלאכה אסור: אין לוקחין תפילין אלא מן